Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Podedwórze

Skarbnik Gminy

Imię i Nazwisko Stanowisko Kadencja Kolejność Zdjecie Dane
Iwona Szymańska Skarbnik Gminy Podedwórze 0 1
Imię i nazwisko
Stanowisko
Skarbnik Gminy Podedwórze
Telefon
83 379 50 25
Godziny przyjęć i numer pokoju

pok. Nr 18

Obowiązki

Powierza się odpowiedzialność za prowadzenie rachunkowości w Urzędzie Gminy w Podedwórzu
1. Opracowywanie projektu budżetu gminy i jednostek organizacyjnych, oraz przedkładanie go w obowiązującym terminie do uchwalenia.
2. Nadzorowanie i bieżące kontrolowanie realizacji budżetu gminy i jednostek w świetle obowiązujących przepisów.
3.Opiniowanie decyzji wywołujących skutki finansowe dla budżetu.
4.Prowadzenie prac nad Wieloletnim Planem Finansowym
5. Kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych.
6. Opracowywanie i aktualizowanie „Zakładowego planu kont”.
7. Opracowywanie okresowych analiz i sprawozdań z wykonania budżetu.
8. Bieżące informowanie Wójta o realizacji budżetu gminy i jednostek organizacyjnych.
9. Przeprowadzanie kontroli wewnętrznych w zakresie objętym przepisami i upoważnieniami.
10.Czuwanie nad prawidłowym obiegiem dokumentów księgowych.
11. Nadzorowanie zwrotu zabezpieczeń wynikających z umów zawartych z wykonawcami.
12. Czuwanie nad przestrzeganiem obowiązujących przepisów.
13. Sprawowanie nadzoru i kontroli nad podległymi pracownikami.
14. Współpraca z pracownikami urzędu i jednostek organizacyjnych.
15. Współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową, Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, PFRON, bankami i innymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi.
16. Współpraca z komisjami działającymi przy Radzie Gminy.
17. Przygotowywanie wymaganych przepisami sprawozdań finansowych.
18. Przygotowanie i przedkładanie do zatwierdzenia projektów uchwał i zarządzeń Wójta związanych z bieżącą realizacją budżetu gminy.
19. Przygotowywanie materiałów na stronę internetową gminy na 7 dni przed i po zdarzeniu.
20. Udział w komisjach powołanych przez Wójta.
21. Utrzymanie w sprawności powierzonego mienia i sprzętu.
22. Właściwe zabezpieczenie danych przed utratą, (wykonanie kopii).
23. Prowadzenie audytu nad realizacją projektów realizowanych z funduszy europejskich.