Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Podedwórze

Samodzielne stanowisko ds. rolnictwa, ochrony środowiska, ds. gospodarki gruntami, ds. dróg publicznych

Imię i Nazwisko Stanowisko Kadencja Kolejność Zdjecie Dane
... ... 0 2
Imię i nazwisko
Godziny przyjęć i numer pokoju
Stanowisko:
Samodzielne stanowisko ds. rolnictwa, ochrony środowiska, ds. gospodarki gruntami, ds. dróg publicznych
Telefon:
tel. 83 3795227 fax. 83 3795008

pok. Nr 12

Obowiązki

1.Prowadzenie spraw związanych z rolnictwem, ochroną i kształtowaniem środowiska, zarządzaniem drogami, gospodarką gruntami w tym między innymi:

- łowiectwa,

- zwalczania chorób zakaźnych zwierząt,

- przyjmowanie wniosków i podań na wycinkę drzew i krzewów,

- przygotowanie decyzji na wycinkę drzew,

- utrzymanie porządku i czystości, przygotowanie dokumentacji i decyzji do podziału działek,

- nasiennictwa,

- utrzymania i remontu dróg,

- gospodarki wodą,

- energetyki, oświetlenia, odnawialnych źródeł energii

- spraw związanych z dokumentacją geodezyjna,

- przygotowanie dokumentów i decyzji związanych z klęskami żywiołowymi,

- prowadzenie spraw i pełnej dokumentacji związanej z GIS GOM,

- przygotowanie potrzebnych dokumentów  do wydawania decyzji środowiskowych,

- współpraca z Urzędem Statystycznym, Izbą Rolniczą, Ośrodkiem Doradztwa Rolnego, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencją Rynku Rolnego, Agencją Nieruchomości Rolnych.

- współpraca z Międzygminnym Związkiem Celowym we Włodawie w zakresie gospodarki odpadami i utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.

2. Przygotowywanie wniosków do PROW, RPO, PO RPW.

3. Przygotowywanie materiałów na strony internetowe gminy do 7 dni przed i po zdarzeniu.

4. Udział w komisjach powołanych przez Wójta.

5. Utrzymanie w sprawności powierzonego mienia i sprzętu.

6. Właściwe zabezpieczenie danych przed utratą,(wykonanie kopii).