Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Podedwórze

Samodzielne stanowisko ds. księgowości podatkowej

Imię i Nazwisko Stanowisko Kadencja Kolejność Zdjecie Dane
Agata Sokołowska 0 2
Imię i nazwisko
Telefon
83 3795185
Adres email
Godziny przyjęć i numer pokoju

pok. Nr 16

Obowiązki

1. Prowadzenie systematyczne i rzetelne dokumentacji księgowej w zakresie
2. Prowadzenie egzekucji zaległych zobowiązań poprzez wystawianie upomnień, tytułów wykonawczych,
3. Przygotowanie dokumentów i dokonywanie zabezpieczeń hipotecznych z tytułu zaległości podatkowych,
4. Czuwanie nad terminami płatności zobowiązań i nie dopuszczanie do ich przeterminowania się.
5. Prowadzenie ewidencji wystawionych upomnień i tytułów.
6. Organizacja i nadzór nad inkasem zobowiązania pieniężnego.
7. Naliczanie wynagrodzenia prowizyjnego dla inkasentów.
8. Prowadzenie dokumentacji w zakresie odroczeń terminów płatności i umorzenia odsetek
9. Prowadzenie spraw związanych z realizacja dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej
10. Sporządzanie sprawozdań w zakresie prowadzonych spraw,
11. Składanie informacji o realizacji zobowiązania pieniężnego przez podatników.
12. Wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym i posiadanych zaległościach w podatkach i opłatach lokalnych.
13. Wydawanie zaświadczeń do PUP, KRUS, ZUS, US oraz innych instytucji i urzędów.
14. Współpraca z Urzędami Skarbowymi, Bankami, Syndykami masy upadłościowej.
15. Prowadzenie spraw związanych z inwentaryzacją i utylizacją azbestu w tym;
16. Prowadzenie spraw z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom
17. Przygotowanie materiałów na stronę internetową gminy na 7 dni przed i po zdarzeniu.
18. Udział w komisjach powołanych przez Wójta.
19. Utrzymanie w sprawności powierzonego mienia i sprzętu.
20. Właściwe zabezpieczenie danych przed utratą, (wykonanie kopii).